Associació Cine Club Sitges, amb domicili a Sitges, c. Francesc Gumà, 6-14(08870), amb CIF núm. G66047465 (en endavant, Cineclub Sitges) desitja organitzar un sorteig per regalar un abonament per venir al Cinema Prado de Sitges gratuïtament durant tot un any (en endavant, “el Concurs”), el qual es regirà per les següents BASES:

1– Participants

El concurs està dirigit a totes les persones majors d’edat residents a Espanya.

Les presents Bases són d’obligada acceptació i compliment per a totes les persones que decideixin participar en el Concurs.

2– Període de participació

El període de participació en la promoció és del 8 de febrer fins l’10 de març de 2021. Aquest període podrà ser ampliat o reduït per part de Cineclub Sitges, fet que es comunicaria a les plataformes socials de Cineclub Sitges (Facebook, Instagram i Twitter).

3– Procediment de participació

Durant el període de participació indicat en la Base segona els interessats podran participar al Concurs enviant el formulari enquesta que trobaran al web (https://cineclubsitges.com/enquesta-cineclub-sitges/). Per participar, les persones interessades hauran d’omplir tots els camps obligatoris (Nom i Cognoms, email i codi postal del lloc de residencia) del formulari i contestar a les preguntes formulades a l’enquesta acceptant les condicions legals i polítiques de privacitat.

Només s’admetrà una única participació per persona.

4– Premi

El premi consisteix en un abonament per a una persona per assistir a qualsevol sessió del Cinema Prado de Sitges gratuïtament durant un any (del 12 de març de 2021 al 12 de març de 2022)

5– Sorteig

El sorteig es realitzarà el dilluns dia 8 de març de 2021 mitjançant un sistema informatic aleatori. S’escollirà 1 guanyador o guanyadora en total.

6– Publicació i avís de guanyadors

Un cop coneguts el guanyador o guanyadora, Cineclub Sitges contactarà via email (missatge privat) amb el guanyador o guanyadora informant-los del procés de recollida de l’abonament. El guanyador o guanyadora podrà recollir l’abonament a la taquilla del Cinema Prado.

El guanyador o guanyadora del sorteig autoritza expressament a Cineclub Sitges per a poder publicar els seu nom a le seves plataformes socials amb una imatge del moment que recull el premi.

7– Autorització relativa als drets d’imatge dels participants

L’acceptació del premi per part del guanyador implica expressament l’autorització a Cineclub Sitges per publicar el seu nom i cognoms i altres dades, en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el Concurs en que hagi resultat guanyador, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici, amb excepció feta del lliurament del premi guanyat. En cas de negativa, perdrà el dret a gaudir del premi.

8– Dades personals

Les dades personals de l’usuari seran incorporades als fitxers de Cineclub Sitges amb la finalitat de gestionar el present concurs i també podent ser utilitzades per remetre informació d’altres accions promocionals.

Aquestes dades es tractaran confidencialment i d’acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de manera que els usuaris puguin accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades així com exercitar el seu dret d’oposició.

Tots els participants en la promoció autoritzen a Cineclub Sitges a publicar els seus noms als efectes disposats en les presents bases, poden utilitzar periodísticament el nom i imatge del participant, així com la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament d’informació promocional.

9– Acceptació de les bases

Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a la taquilla del Cinema Prado de Sitges i a través de la seva pàgina web www.cineclubsitges.com

Tots els participants en la promoció, pel simple fet de participar-hi, accepten les bases d’aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposats en la pàgina de registre del Concurs.

10– Altres consideracions

Cineclub Sitges es reserva el dret de modificar o cancel·lar les condicions del sorteig durant el desenvolupament del mateix per circumstàncies alienes a la gestió de l’esdeveniment.

La inscripció en la promoció suposa l’acceptació de les presents Bases, dels seus termes i condicions, així com del criteri de Cineclub Sitges en quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.

Aquestes condicions es regeixen per la llei espanyola. Cineclub Sitges i els participants en la promoció es sotmeten, amb renúncia expressa al seu propi fur, als jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que es pogués generar entre ambdós.

A Sitges, 5 de febrer de 2020

Cineclub Sitges
c. Francesc Gumà, 6-14 (08870) Sitges
CIF G66047465