Cendrillon de Jules Massenet al Cinema Prado

HORARIS

Dijous/ Jueves/ Thursday – 07/04/2022

19:15 h (VOSE)

Cendrillon de Jules Massenet al Cinema Prado

Sens dubte Massenet va buscar enlluernar la seva època quan va posar música al conte de fades de Charles Perrault. Amb Cendrillon, el compositor ens ofereix una de les obres més atractives. En adornar la fada amb un timbre de coloratura irreal i atorgar el paper del príncep a una soprano, ens ofereix un festival vocal acompanyat d’una rica i variada orquestració que oscil·la entre la delicadesa mozartiana, les cites barroques i els grans matisos romàntics.

Sinopsi

Lucette és una noia bona que viu al costat del seu pare a la mansió de Madame de la Haltière, amb qui aquest s’ha casat en segones núpcies, aportant ella al matrimoni dues filles més, Noémie i Dorothée, tan capritxoses com la seva mare, que a més té un geni endimoniat que tots temen, des dels criats al seu marit. A la Lucette li assignen les feines més pesades de la casa, i en definitiva és una criada més. Un dia es rep l’anunci que el rei va fer un ball, perquè el seu fill, el príncep, esculli una de les joves nobles del lloc.

La revolució arriba a la casa en forma de vestits, pentinats i joies per fer de les joves les més belles de la festa, resultant al final les més ridícules. Ningú no pensa en Cendrillon que es queda sola davant la pena del seu pare. Cendrillon es resigna a la seva sort i quan s’adorm apareix la seva fada padrina amb els esperits i follets que la serveixen i gràcies als seus poders transforma Cendrillon en la més bella de les princeses. Li dóna a més unes sabates de vidre que la fan irreconeixible a tothom. Una única advertència: ha d’estar de tornada quan sigui la mitjanit.

Fitxa Tècnica

Durada: 2h 40

Director Musical: Carlo Rizzi

Directora d’Escena: Mariame Clément

Música: Jules Massenet

Escenografia i Vestuari: Julia Hansen

Repartiment: Tara Erraught. Daniela Barcellona, Anna Stéphany, Kathleen Kim, Charlotte Bonnet. Marion Lebègue, Lionel Lhote, Philippe Rouillon, Cyrille Lovighi, Olivier Ayault, Vadim Artamonov, Corinne Talibart, So-Hee Lee, Stéphanie Loris, Anne-Sophie Ducret, Sophie van de Woestyne, Blandine Folio Peres

Any: 2022

Cendrillon de Jules Massenet en el Cine Prado

Sin duda Massenet buscó encandilar a su época cuando puso música al cuento de hadas de Charles Perrault. Con Cendrillon, el compositor nos ofrece una de sus obras más atractivas. Al adornar al hada con un timbre de coloratura irreal y otorgar el papel del príncipe a una soprano, nos ofrece un festival vocal acompañado de una rica y variada orquestación que oscila entre la delicadeza mozartiana, las citas barrocas y los grandes matices románticos.

Sinopsis

Lucette es una muchacha buena que vive junto a su padre en la mansión de Madame de la Haltière, con quien éste se ha casado en segundas nupcias, aportando ella al matrimonio otras dos hijas, Noémie y Dorothée, tan caprichosas como su madre, que además tiene un genio endemoniado que todos temen, desde los criados a su esposo. A Lucette le asignan las tareas más pesadas de la casa, y en definitiva es una criada más. Un día se recibe el anuncio de que el rey va adar un baile, para que su hijo, el príncipe, escoja a una de las jóvenes nobles del lugar.

La revolución llega a la casa en forma de vestidos, peinados y joyas para hacer de las jóvenes las más bellas de la fiesta, resultando al final las más ridículas. Nadie piensa en Cendrillon que se queda sola ante la pena de su padre. Cendrillon se resigna a su suerte y cuando se duerme aparece su hada madrina con los espíritus y duendes que la sirven y gracias a sus poderes transforma a Cendrillon en la más bella de las princesas. Le da además unos zapatos de cristal que la hacen irreconocible a todos. Una única advertencia: debe estar de vuelta cuando sea la medianoche.

Ficha Técnica

Duración: 2h 40

Director Musical: Carlo Rizzi

Directora de Escena: Mariame Clément

Música: Jules Massenet

Escenografía i Vestuario: Julia Hansen

Reparto: Tara Erraught. Daniela Barcellona, Anna Stéphany, Kathleen Kim, Charlotte Bonnet. Marion Lebègue, Lionel Lhote, Philippe Rouillon, Cyrille Lovighi, Olivier Ayault, Vadim Artamonov, Corinne Talibart, So-Hee Lee, Stéphanie Loris, Anne-Sophie Ducret, Sophie van de Woestyne, Blandine Folio Peres

Año: 2022

Cendrillon de Jules Massenet at Cinema Prado

Massenet undoubtedly sought to dazzle his time when he set Charles Perrault’s fairy tale to music. With Cendrillon, the composer offers us one of his most attractive works. By adorning the fairy with an unreal coloratura timbre and giving the role of the prince to a soprano, he offers us a vocal festival accompanied by a rich and varied orchestration that oscillates between Mozartian delicacy, baroque quotations and grand romantic nuances.

Synopsis

Lucette is a good girl who lives with her father in the mansion of Madame de la Haltière, with whom he has remarried, bringing to the marriage two other daughters, Noémie and Dorothée, as capricious as their mother, who also she has a demonic temper that everyone fears, from the servants to her husband. Lucette is assigned the heaviest tasks in the house, and ultimately she is just another maid. One day she receives the announcement that the king is going to give a dance, so that her son, the prince, chooses one of the young noblewomen of the place.

The revolution comes to the house in the form of dresses, hairstyles and jewelry to make the young women the most beautiful at the party, ultimately turning out to be the most ridiculous. No one thinks of Cendrillon that she is left alone in the face of her father’s sorrow. Cendrillon resigns herself to her fate and when she falls asleep, her fairy godmother appears with the spirits and goblins that serve her and thanks to her powers she transforms Cendrillon into the most beautiful of princesses. She also gives him some glass shoes that make her unrecognizable to everyone. One word of warning: she must be back by midnight.

Technical Details

Lenght: 2h40

Musical Director: Carlo Rizzi

Scene Director: Mariame Clément

Music: Jules Massenet

Scenography and costumes: Julia Hansen

Cast: Tara Erraught. Daniela Barcellona, Anna Stéphany, Kathleen Kim, Charlotte Bonnet. Marion Lebègue, Lionel Lhote, Philippe Rouillon, Cyrille Lovighi, Olivier Ayault, Vadim Artamonov, Corinne Talibart, So-Hee Lee, Stéphanie Loris, Anne-Sophie Ducret, Sophie van de Woestyne, Blandine Folio Peres

Year: 2022

Cendrillon de Jules Massenet al Cinema Prado