Elektra arriba al Prado desde Salsburg

HORARIS

Dilluns/ Lunes/ Monday – 28/02/22

17:00 h (VOSE)

Elektra arriba al Prado desde Salsburg

A la seva edició del Centenari, el Festival de Salzburg va viure un veritable èxit amb una nova i esplèndida producció d’Elektra, una de les obres més famoses dels dos fundadors del festival, Richard Strauss i Hugo von Hofmannsthal. La soprano lituana Aušriné Stundyté va representar una Elektra venjativa i traumatitzada, convertint la inauguració del Festival en tot un espectacle. Crisòtemis, la seva germana, va anar a càrrec del seu compatriota Asmik Grigorian, que va fer el seu gran dèbut internacional com l’aclamada Salomé a l’edició del 2018, i l’actuació del qual va deixar captivada l’audiència una vegada més. Tanja Ariane Baumgartner com a Clitemnestra, Derek Welton com a Orestes i Michael Laurenz com a Egisto completen un conjunt de cantants de primer nivell.

La posada en escena de Krzysztof Warlikowski d’aquesta obra que versa sobre el matricidi, la venjança, l’obsessió i la degradació física és un estudi psicològic profund sobre una família trencada. Franz Welser-Möst dirigeix ​​l’orquestra amb el seu estil característic a l’efervescent Filharmònica de Viena creant moments de glòria exultant musical.

Sinopsi

Durant la guerra de Troia, el rei Agamèmnon i les seves tropes van quedar ancorades al mar per falta de vent. Implorant ajuda als déus, aquests li van exigir a canvi de lajuda la mort de la seva filla Ifigenia. El rei va complir els desitjos dels déus i va tornar triomfant.

El rei Agamèmnon, en tornar de la guerra de Troia, és rebut per la seva esposa Clitemnestra. En un moment de repòs del rei, la seva esposa, ajudada per la seva amant Egisto, dóna mort a Agamèmnon i converteix Egisto en rei. Les altres filles d’Agamèmnon i Clitemnestra, Elektra i Crisotemis veuen amb horror com l’assassí del seu pare es converteix en rei. Elektra sent desitjos de venjança, però és una dona i tant ella com la seva germana es veuen condemnades a viure en espera que un home la pugui dur a terme. El seu germà Orestes, que havia estat donat per mort, torna. Crisotemis ha oblidat el crim i procura portar una vida normal, no així Elektra, que veu a la tornada d’Orestes la possibilitat de venjar l’assassinat del seu pare. Orestes durà a terme la venjança donant mort a Egisto i la seva mare, Clitemnestra. Elektra sent els crits de mort de tots dos i es llança a una dansa desenfrenada que la portarà a la mort enmig d’un èxtasi joiós.

Fitxa Tècnica

Durada: 2h00

Director musical: Franz Welser-Möst

Director d’escena: Krzysztof Warlikowski

Repartiment: Aušriné Stundyté, Asmik Grigorian, Tanja Ariane Baumgartner, Derek Welton, Michael Laurenz, Tilmann Rönnebeck, Valeriia Savinskaia, Matthäus Schmidlechner, Sonja Šarić.

Any: 2020

Elektra llega al Prado desde Salsbugo

En su edición del Centenario, el Festival de Salzburgo vivió un verdadero éxito con una nueva y espléndida producción de Elektra, una de las obras más famosas de los dos fundadores del festival, Richard Strauss y Hugo von Hofmannsthal. La soprano lituana Aušriné Stundyté representó a una Elektra vengativa y traumatizada, convirtiendo la inauguración del Festival en todo un espectáculo. Crisótemis, su hermana, estuvo a cargo de su compatriota Asmik Grigorian, quien hizo su gran début internacional como la aclamada Salomé en la edición del 2018, y cuya actuación dejó cautivada a la audiencia una vez más. Tanja Ariane Baumgartner como Clitemnestra, Derek Welton como Orestes y Michael Laurenz como Egisto completan un conjunto de cantantes de primer nivel.

La puesta en escena de Krzysztof Warlikowski de esta obra que versa sobre el matricidio, la venganza, la obsesión y la degradación física es un profundo estudio psicológico sobre una familia rota. Franz Welser-Möst dirige la orquesta con su estilo característico a la efervescente Filarmónica de Viena creando momentos de exultante gloria musical.

Sinopsis

Durante la guerra de Troya, el rey Agamenón y sus tropas quedaron ancladas en el mar por falta de viento. Implorando ayuda a los dioses, éstos le exigieron a cambio de la ayuda la muerte de su hija Ifigenia. El rey cumplió los deseos de los dioses y volvió triunfante.

El rey Agamenón, al regresar de la guerra de Troya, es recibido por su esposa Clitemnestra. En un momento de reposo del rey, su esposa, ayudada por su amante Egisto, da muerte a Agamenón y convierte a Egisto en rey. Las otras hijas de Agamenón y Clitemnestra, Elektra y Crisotemis ven con horror como el asesino de su padre se convierte en rey. Elektra siente deseos de venganza, pero es una mujer y tanto ella como su hermana se ven condenadas a vivir a la espera de que un hombre pueda llevarla a cabo. Su hermano Orestes, que había sido dado por muerto, regresa. Crisotemis ha olvidado el crimen y procura llevar una vida normal, no así Elektra, que ve en el regreso de Orestes la posibilidad de vengar el asesinato de su padre. Orestes llevará a cabo la venganza dando muerte a Egisto y a su madre, Clitemnestra. Elektra oye los gritos de muerte de ambos y se lanza a una danza desenfrenada que la llevará a la muerte en medio de un éxtasis gozoso.

Ficha Técnica

Duración: 2h00

Director musical: Franz Welser-Möst

Director de escena: Krzysztof Warlikowski

Reparto: Aušriné Stundyté, Asmik Grigorian, Tanja Ariane Baumgartner, Derek Welton, Michael Laurenz, Tilmann Rönnebeck, Valeriia Savinskaia, Matthäus Schmidlechner, Sonja Šarić

Año: 2020

Elektra arrives to the Prado from Salsburg

In its Centenary edition, the Salzburg Festival experienced a real success with a splendid new production of Elektra, one of the most famous works by the two founders of the festival, Richard Strauss and Hugo von Hofmannsthal. Lithuanian soprano Aušriné Stundyté played a vengeful and traumatized Elektra, turning the Festival’s opening into a spectacle. Her sister Chrysothemis was performed by her compatriot Asmik Grigorian, who made her grand international debut as the acclaimed Salome in the 2018 edition, and whose performance wowed the audience once again. Tanja Ariane Baumgartner as Clytemnestra, Derek Welton as Orestes, and Michael Laurenz as Aegisthus round out a top-tier ensemble of singers.

Krzysztof Warlikowski’s staging of this play about matricide, revenge, obsession and physical degradation is a profound psychological study of a broken family. Franz Welser-Möst conducts the orchestra in his characteristic style to the effervescent Vienna Philharmonic creating moments of exultant musical glory.

Synopsis

During the Trojan War, King Agamemnon and his troops were anchored at sea due to lack of wind. Imploring help from the gods, they demanded the death of his daughter Iphigenia in exchange for his help. The king fulfilled the wishes of the gods and returned triumphant.

King Agamemnon, returning from the Trojan War, is greeted by his wife Clytemnestra. In a moment of repose for the king, her wife, aided by her lover Aegisthus, kills Agamemnon and makes Aegisthus king. The other daughters of Agamemnon and Clytemnestra, Elektra and Chrysothemis watch in horror as her father’s murderer becomes king. Elektra feels a desire for revenge, but she is a woman and both she and her sister are condemned to live waiting for a man to carry it out. Her brother Orestes, who had been left for dead, returns. Crisotemis has forgotten the crime and tries to lead a normal life, but not so Elektra, who sees in the return of Orestes the possibility of avenging the murder of her father. Orestes will carry out revenge by killing Aegisthus and his mother, Clytemnestra. Elektra hears their death cries and launches into a wild dance that will lead her to death in joyous ecstasy.

Technical Details

Lenght: 2h00

Musical Director: Franz Welser-Möst

Stage Director: Krzysztof Warlikowski

Choirmaster: Roberto Gabbiani

Cast: Aušriné Stundyté, Asmik Grigorian, Tanja Ariane Baumgartner, Derek Welton, Michael Laurenz, Tilmann Rönnebeck, Valeriia Savinskaia, Matthäus Schmidlechner, Sonja Šarić

Year: 2020

Elektra arriba al Prado desde Salsburg