Retalls dins la Foscor: Recosint histories mai explicades

Sinopsi

La Història està feta de retalls de vides anònimes. ‘Retalls dins la foscor: Recosint històries mai explicades’ recull les històries de vida de 17 dones. 17 relats personals i íntims que expliquen, alhora, la història de tot un poble.

Per què només dones? La historiadora Gerda Lerner utilitza aquesta brillant metàfora per explicar com la Història s’ha construït des d’una visió masculina: “Quan mirem amb un sol ull, el nostre camp de visió és limitat i no té profunditat. És quan obrim els dos ulls a la vegada que aconseguim obrir tot el camp de visió i tenir una percepció més exacta de la profunditat del coneixement i els seus plurals matisos”.


El projecte va néixer el 2020 amb la idea de reinterpretar la història recent de Sitges, obrint els dos ulls i incorporant aquesta altra meitat, la de les dones. Dones que no havien marxat mai, que sempre havien estat allà, treballant, cuidant, inventant, pensant, criant, lluitant, avançant. Ja hi eren, però els seus testimonis havien quedat de portes endins, reduïts a l’àmbit domèstic.
‘Retalls dins la foscor: Recosint històries mai explicades’ vol reivindicar que aquestes històries de vida (i les de tantes altres dones) són també Història, i que tenir-los en compte és imprescindible per construir el relat sobre qui som.
El documental mostra part dels testimonis, però la voluntat municipal és crear un arxiu accessible a la ciutadania amb totes les entrevistes enregistrades, per tal que siguin accessibles a tothom.

Fitxa Tècnica

Gènere:  Documental

Durada: 85′

Director:  Fab Llanos

Any: 2022

Idioma original: Català

País: Espanya

Retalls dins la Foscor: Recosint histories mai explicades

Sinopsis

La historia está hecha de recortes de vidas anónimas. ‘Recortes en la oscuridad: Recosiendo historias nunca explicadas’ recoge las historias de vida de 17 mujeres. 17 relatos personales e íntimos que explican, al mismo tiempo, la historia de todo un pueblo.

¿Por qué sólo mujeres? La historiadora Gerda Lerner utiliza esta brillante metáfora para explicar cómo la historia se ha construido desde una visión masculina: “Cuando miramos con un solo ojo, nuestro campo de visión es limitado y no tiene profundidad. Es cuando abrimos los dos ojos a la par que conseguimos abrir todo el campo de visión y tener una percepción más exacta de la profundidad del conocimiento y sus plurales matices”.


El proyecto nació en el 2020 con la idea de reinterpretar la historia reciente de Sitges, abriendo ambos ojos e incorporando esa otra mitad, la de las mujeres. Mujeres que no se habían ido nunca, que siempre habían estado allí, trabajando, cuidando, inventando, pensando, criando, luchando, avanzando. Ya estaban, pero sus testigos habían quedado de puertas adentro, reducidos al ámbito doméstico.
‘Recortes en la oscuridad: Recosiendo historias nunca explicadas’ quiere reivindicar que estas historias de vida (y las de tantas otras mujeres) son también Historia, y que tenerlos en cuenta es imprescindible para construir el relato sobre quiénes somos.
El documental muestra parte de los testigos, pero la voluntad municipal es crear un archivo accesible a la ciudadanía con todas las entrevistas grabadas, a fin de que sean accesibles a todos.

Ficha Técnica

Género:  Documental

Duración: 85′

Dirección:  Fab Llanos

Año: 2022

Idioma original: Catalán

País: España

Retalls dins la Foscor: Recosint histories mai explicades

Synopsis

History is made up of snippets of anonymous lives. ‘Cuts in the Dark: Recounting Untold Stories’ collects the life stories of 17 women. 17 personal and intimate stories that tell, at the same time, the story of an entire people.

Why only women? Historian Gerda Lerner uses this brilliant metaphor to explain how History has been constructed from a male perspective: “When we look with one eye, our field of vision is limited and shallow. It is when we open both eyes at the same time that we manage to open the whole field of vision and have a more accurate perception of the depth of knowledge and its plural nuances ”.


The project was born in 2020 with the idea of ​​reinterpreting the recent history of Sitges, opening both eyes and incorporating this other half, that of women. Women who had never left, who had always been there, working, caring, inventing, thinking, raising, fighting, moving forward. They were already there, but their witnesses had been left behind, reduced to the domestic sphere.
‘Cuts in the Dark: Recounting Never Told Stories’ seeks to claim that these life stories (and those of so many other women) are also History, and that taking them into account is essential to building the story of who we are.
The documentary shows some of the testimonies, but the municipal will is to create an archive accessible to the public with all the recorded interviews, so that they are accessible to everyone.

Technical Details

Genre:  Thriller

Lenght: 85′

Direction:  Fab Llanos

Year: 2022

Original Language: Catalan

Country: Spain

Retalls dins la Foscor: Recosint histories mai explicades